Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Kulüp) E- Bilet Satışına İlişkin Aydınlatma Metni      

Bu aydınlatma metni ile, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’ne (“Kulüp”) ait https://e-bilet.trabzonspor.org.tr adlı internet sitesinde yapılan bilet satış hizmeti ile bağlantılı olarak, Kulüp’ün 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri: Ad soyadı, uyruk, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyet gibi kimlik bilgilerinizi 

 • Kimliğinizi doğrulamak ve/veya kimliğinizi tespit etmek
 • Satın aldığınız hizmeti ifa etmek (Paylaştığınız kimlik bilgileri için maç bileti düzenlemek 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek ve
 • Faaliyetlerimizi ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek amacıyla işlemekteyiz. 

İletişim Bilgileri: Adres, e-posta adresi, cep ve ev telefonu gibi iletişim bilgilerinizi ihtiyaç halinde sizinle iletişime geçebilmek amacıyla işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Kulübe ait https://e-bilet.trabzonspor.org.tr adlı internet sitesinde doldurduğunuz formlar aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kulüp ve Kulüp adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurtdışı maç organizasyonu kapsamında Union of European Football Associations’nın (“UEFA”) ve ilgili kurumun maç organizasyonu çerçevesinde yurt içi ve yurtdışında bulunan görevli personel ve 3. Taraflarına ve yine maç organizasyonu kapsamında çalışan yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan diğer anlaşmalı kurumlara , kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarmaktayız. 
Kişisel verileriniz, sadece ulusal ve uluslararası yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

İşbu madde içerisinde belirtilen KVKK nezdinde sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin detaylı açıklama için kvkk@trabzonspor.org.tr eposta adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

Adres: Trabzonspor Kulübü Yönetim Binası, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No 31-35 Ortahisar/Trabzon